ستون محصولات

نمایش محصولات (هر تعداد محصولات و ستون).

پنج ستونه

۸۹۷,۶۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۸۹۷,۶۰۰ تومان

قابلیت وصل شدن به یک مانیتور را از طریق کابل اچ دی ام ای و کابل وی جی ای

تشخیص هوشمند تصاویر موشن دیتکشن تشخیص چهره تشخیص اشیا گم شده

۱,۴۸۲,۳۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۴۸۲,۳۶۰ تومان

قابلیت وصل شدن به یک مانیتور را از طریق کابل اچ دی ام ای و کابل وی جی ای

تشخیص هوشمند تصاویر موشن دیتکشن تشخیص چهره تشخیص اشیا گم شده

۱,۰۹۲,۹۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۹۲,۹۶۰ تومان

قابلیت وصل شدن به یک مانیتور را از طریق کابل اچ دی ام ای و کابل وی جی ای

تشخیص هوشمند تصاویر موشن دیتکشن تشخیص چهره تشخیص اشیا گم شده

۲,۰۸۶,۹۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۰۸۶,۹۲۰ تومان

دارای قابلیت اتصال به آلارم هشدار
قابلیت جستجوی هوشمند تصاویر
قابلیت اتصال به نرم افزار های هایک ویژن

۱,۱۷۰,۸۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۱۷۰,۸۴۰ تومان

دارای قابلیت اتصال به آلارم هشدار
قابلیت جستجوی هوشمند تصاویر
قابلیت اتصال به نرم افزار های هایک ویژن

چهار ستونه

۸۹۷,۶۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۸۹۷,۶۰۰ تومان

قابلیت وصل شدن به یک مانیتور را از طریق کابل اچ دی ام ای و کابل وی جی ای

تشخیص هوشمند تصاویر موشن دیتکشن تشخیص چهره تشخیص اشیا گم شده

۱,۴۸۲,۳۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۴۸۲,۳۶۰ تومان

قابلیت وصل شدن به یک مانیتور را از طریق کابل اچ دی ام ای و کابل وی جی ای

تشخیص هوشمند تصاویر موشن دیتکشن تشخیص چهره تشخیص اشیا گم شده

۱,۰۹۲,۹۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۹۲,۹۶۰ تومان

قابلیت وصل شدن به یک مانیتور را از طریق کابل اچ دی ام ای و کابل وی جی ای

تشخیص هوشمند تصاویر موشن دیتکشن تشخیص چهره تشخیص اشیا گم شده

۲,۰۸۶,۹۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۰۸۶,۹۲۰ تومان

دارای قابلیت اتصال به آلارم هشدار
قابلیت جستجوی هوشمند تصاویر
قابلیت اتصال به نرم افزار های هایک ویژن

سه ستونه