سیسکو

جدید
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۷۴۰ وات
 • IP Lite
جدید
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۷۴۰ وات
 • IP Lite
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۲۴ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • IP Lite
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • IP Lite
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۲۴ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۳۷۰ وات
 • IP Lite
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۳۷۰ وات
 • IP Lite
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۷۴۰ وات
 • IP Lite
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۲۴ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • LAN Lite
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • LAN Lite
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۲۴ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • LAN Base
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۲۴ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • LAN Base
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۲۴ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۳۷۰ وات
 • LAN Base
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۳۷۰ وات
 • LAN Base
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۴ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۷۴۰ وات
 • LAN Base
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۲۴ پورت گیگابایتی
 • ۲ پورت فیبر
 • LAN Base
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۲ پورت فیبر
 • LAN Base
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۲۴ پورت گیگابایتی
 • ۲ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۳۷۰ وات
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۲ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۳۷۰ وات
۴۵۶,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۴۵۶,۷۲۰ تومان
 • ۴۸ پورت گیگابایتی
 • ۲ پورت فیبر
 • پشتیبانی از POE
 • توان خروجی ۷۴۰ وات