دوربین دام IP

۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • بدنه فلزی IP66
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت های هوشمند تصویر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۳ مگاپیکسل
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت های هوشمند تصویر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۴ مگاپیکسل
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت های هوشمند تصویر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۵ مگاپیکسل
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت های هوشمند تصویر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۸ مگاپیکسل
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت هوشمند تصویر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت:Darkfighter
 • قابلیت ورودی صدا و آلارم
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت ورودی صدا و آلارم
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت ورودی صدا و آلارم
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۴ مگاپیکسل
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت:ورودی صدا و آلارم
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت:ورودی صدا و آلارم
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۹,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۸ مگاپیکسل
 • قابلیت:ورودی صدا و آلارم
 • فرمت فشرده سازی:H.265+
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۱,۷۲۷,۸۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۷۲۷,۸۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۱ مگاپیکسل
 • جنس بدنه:فلزی
 • لنز:۳.۶ میلیمتر
۳,۱۲۷,۰۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۱۲۷,۰۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۴ مگاپیکسل
 • دارای میکروفون داخلی قوی
 • قابلیت دید در شب: ۱۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۲,۸۴۴,۶۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۸۴۴,۶۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
۱۸,۵۱۹,۶۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۸,۵۱۹,۶۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
۳,۳۱۹,۸۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۳۱۹,۸۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67
۲,۲۲۱,۵۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۲۲۱,۵۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت دید در شب: ۳۰ متر
 • قابلیت WDR
 • بدنه فلزی IP67