دوربین بالت آنالوگ

۱,۲۶۴,۵۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۲۶۴,۵۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۸۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
 • قابلیت PoC.af
۸۱۳,۱۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۸۱۳,۱۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
۱,۰۸۳,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۸۳,۷۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۶۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • سنسور CMOS
 • قابلیت POC
 • قابلیت  WDR
۵۵۹,۶۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۵۹,۶۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • پشتیبانی از قابلیت POC
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۴۵۶,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۴۵۶,۷۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت POC
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۲,۷۰۹,۹۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۷۰۹,۹۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۸ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۶۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت WDR
 • سنسور CMOS
۱,۸۹۶,۸۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۸۹۶,۸۴۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
 • لنز ۱۲-۲.۸
 • قابلیت PoC.at
۱,۵۵۸,۹۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۵۸,۹۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
 • لنز ۱۳.۵-۲.۷
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۸۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
۹۷۱,۵۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۹۷۱,۵۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۸۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
۹۰۴,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۹۰۴,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
۸۱۳,۱۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۸۱۳,۱۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
۱,۱۷۴,۸۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۱۷۴,۸۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
 • قابلیت PoC.af
۱,۰۸۳,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۸۳,۷۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
 • قابلیت PoC.af
۹۴۹,۰۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۹۴۹,۰۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۳ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • قابلیت  DWDR
 • قابلیت PoC.af
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • سنسور CMOS
۲,۲۵۸,۵۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۲۵۸,۵۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۳ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • قابلیت WDR 120dB
 • سنسور CMOS
 • لنز ۲.۸-۱۲
۶۵۳,۴۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۶۵۳,۴۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۳ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • سنسور CMOS
۷۲۳,۳۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۷۲۳,۳۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۳ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۸۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • سنسور CMOS
۶۰۱,۹۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۶۰۱,۹۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۳ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • سنسور CMOS
۵۳۳,۲۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۳۳,۲۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۳ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • سنسور CMOS