دوربین بالت آنالوگ

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۳۷۸,۸۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳۷۸,۸۴۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۲۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۲۸,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۲۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۲۸,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۲۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۲۸,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۶۷,۶۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۶۷,۶۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۶۰۷,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۶۰۷,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۶۱۹,۰۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۶۱۹,۰۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۴۵۶,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۴۵۶,۷۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۴۵۶,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۴۵۶,۷۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۲۶۴,۵۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۲۶۴,۵۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۸۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
 • قابلیت PoC.af
۸۱۳,۱۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۸۱۳,۱۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
۱,۰۸۳,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۸۳,۷۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۶۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • سنسور CMOS
 • قابلیت POC
 • قابلیت  WDR
۵۵۹,۶۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۵۹,۶۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • پشتیبانی از قابلیت POC
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۴۵۶,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۴۵۶,۷۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت POC
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۲,۷۰۹,۹۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۷۰۹,۹۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۸ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۶۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت WDR
 • سنسور CMOS
۱,۸۹۶,۸۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۸۹۶,۸۴۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
 • لنز ۱۲-۲.۸
 • قابلیت PoC.at
۱,۵۵۸,۹۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۵۸,۹۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
 • لنز ۱۳.۵-۲.۷
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۸۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS