دستگاه ذخیره ساز NVR

۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان
 • ورودی تصویر : ۱۶ کانال
 • تعداد هارد : ۱۶ هارد تا ۱۰ ترابایت
 • خروجی های تصویر : ۲ پورت HDMI
 • پهنای باند ورودی : ۲۵۶ مگابایت
 • پشتیبانی از RAID : دارد
 • فشرده شازی : H.265+
۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان
 • ورودی تصویر : ۳۲ کانال
 • تعداد هارد : ۱۶ هارد تا ۱۰ ترابایت
 • خروجی های تصویر : ۲ پورت HDMI
 • پهنای باند ورودی : ۳۲۰ مگابایت
 • پشتیبانی از RAID : دارد
 • فشرده شازی : H.265+
۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان
 • ورودی تصویر : ۶۴ کانال
 • تعداد هارد : ۱۶ هارد تا ۱۰ ترابایت
 • خروجی های تصویر : ۲ پورت HDMI
 • پهنای باند ورودی : ۳۲۰ مگابایت
 • پشتیبانی از RAID : دارد
 • فشرده شازی : H.265+
۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان
 • ورودی تصویر : ۱۶ کانال
 • تعداد هارد : ۱۶ هارد تا ۱۰ ترابایت
 • خروجی های تصویر : ۲ پورت HDMI
 • پهنای باند ورودی : ۲۵۶ مگابایت
 • پشتیبانی از RAID : دارد
 • فشرده شازی : H.265+
۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان
 • ورودی تصویر : ۳۲ کانال
 • تعداد هارد : ۱۶ هارد تا ۱۰ ترابایت
 • خروجی های تصویر : ۲ پورت HDMI
 • پهنای باند ورودی : ۳۲۰ مگابایت
 • پشتیبانی از RAID : دارد
 • فشرده شازی : H.265+
۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵,۸۹۲,۰۰۰ تومان
 • ورودی تصویر : ۶۴ کانال
 • تعداد هارد : ۱۶ هارد تا ۱۰ ترابایت
 • خروجی های تصویر : ۲ پورت HDMI
 • پهنای باند ورودی : ۳۲۰ مگابایت
 • پشتیبانی از RAID : دارد
 • فشرده شازی : H.265+
۸,۸۴۷,۹۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۶,۴۸۱,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۹,۷۸۵,۱۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۷,۶۹۲,۹۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۸,۳۴۹,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵,۵۵۲,۴۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۷,۴۱۷,۰۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۴,۹۴۲,۰۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۷۲۸,۴۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۴۷۴,۲۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار