دوربین آنالوگ (HD)

۳۹۵,۰۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳۹۵,۰۴۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۳۹۷,۳۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳۹۷,۳۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۴۱۵,۸۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۴۱۵,۸۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۴۶۲,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۴۶۲,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۶۷,۶۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۶۷,۶۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۰۹۱,۶۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۹۱,۶۴۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۴۶,۴۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۴۶,۴۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۶۷,۶۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۶۷,۶۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۸۸,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۸۸,۷۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۶۱۹,۰۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۶۱۹,۰۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۱۱۲,۷۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۱۱۲,۷۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۱۱۲,۷۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۱۱۲,۷۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۳۷۸,۸۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳۷۸,۸۴۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۲۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۲۸,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۲۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۲۸,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۲۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۲۸,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۵۶۷,۶۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۶۷,۶۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS